Showing all 3 results

เครื่องสับย่อย สำหรับสับย่อยต้นไม้ สับย่อยพืชผลทางการเกษตร เพื่อไปใช้งานต่อในงานต่างๆ ทั้งให้อาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก และงานอื่นๆตามความสดวกเกษตรกรไทย