fbpx

Showing all 2 results

เครื่องสับย่อย สำหรับสับย่อยต้นไม้ สับย่อยพืชผลทางการเกษตร เพื่อไปใช้งานต่อในงานต่างๆ ทั้งให้อาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก และงานอื่นๆตามความสดวกเกษตรกรไทย

เลือกสินค้า ตามรายการด้านล่างได้เลย